donderdag, augustus 25, 2005

Vandenbroucke zegt A over achterstand in het onderwijs. Hier een mogelijke B

In een interview in Knack stelt minister Frank Vandenbroucke het volgende:

Hoe essentieel taal is, heeft het internationale Pisa-onderzoek naar de vaardigheden van jongeren op het vlak van wiskunde, lezen en wetenschappen aangetoond. Daarbij werden vijfduizend vijftienjarige Vlamingen getest. In het algemeen staan ze aan de wereldtop. Leerlingen die thuis Nederlands spreken, doen het veel beter dan het wereldgemiddelde. Maar degenen die thuis geen Nederlands spreken, doen het slechter dan in onze buurlanden en in de rest van de geïndustrialiseerde landen. Nergens in de wereld is die kloof zo bruut als in Vlaanderen. Daarom wil ik nuttige taaltests voor bijvoorbeeld 6-, 12-, 15- en 18-jarigen ter beschikking stellen van scholen. Ik moet die resultaten niet kennen. Ze moeten scholen helpen hun aanpak bij te stellen.

In verband met taal falen we zeker voor allochtone jongeren. Vaak mislukken zij in het hoger onderwijs omdat ze niet genoeg Nederlands kennen. Dat kan niet. Als een leerling een diploma haalt in een doorstromingsrichting, dan moet die voldoende goed Nederlands kennen om te slagen in het hoger onderwijs.


Terecht wijst hij erop dat achterstand in opleiding en daardoor ook in tewerkestelling en maatschappelijke integratie in het algemeen het gevolg is van een andere huistaal dan het Nederlands.

De remedies die voorgesteld worden zijn in dat opzicht dan toch maar halfslachtig: meer geld voor onderwijs aan kinderen die thuis een andere taal hanteren dan het nederlands. Is dat wel de juiste weg ? Valt dat geld dan weg wanneer de ouders thuios op Nederlands overschakelen (zodat dit in zekere zin wordt afgestraft) ? Maar fundamenteler: als juist de thuistaal zo belangrijk is, kan de oplossing er dan niet alleen in bestaan om iets drastischer de taal thuis te vernederlandsen, en niet alleen in het openbare leven ? Met die consequentie trapt men natuurlijk op zere tenen, want het is een heilig menserecht om de thuistaal te kiezen. Hola, maar is het benadelen van de eigen kinderen dan niet in strijd met de Kinderrechten ? Hallo - we gaan de staat toch niet de bevoegdheid geven om voor de ouders te bepalen welke taal hun kinderen thuis moeten spreken. Dat zou nochtans consequent zijn vanwege de socialisten. En de liberalen ? Die kunnen toch alleen maar zeggen;: wie het evrtikt thuis nederlands te praten, die is zelf voor de achterstand verantwoordelijk.

Kortom, er valt wel heel wat verder te denken dan wat Vandenbroucke zegt.

dinsdag, augustus 23, 2005

De paradoxen van de uittocht uit Gaza

De terugtrekking van Israël uit Gaza is pragmatisch gezien een goede zaak. Voor de vrede, voor Israël en voor de Palestijnen. Wat de meeste commentatoren echter niet zo graag zullen horen is dat het gedwongen weghalen van de kolonisten aldaar perfect kan wordne gelegitimmerd vanuit een volksnationale logica, maar compleet in strijd is met de politiek correcte opvattingen over mensenrechten. Waarom moest Gaza zonodig judenrein worden gemaakt ? Waarom kon men niet het leger terugtrekken, de bezetting opheffen, en de joden die wensten daar te blijven wonen daar laten wonen ? Waar was kortom die etnische zuivering voor nodig ?

De waarheid is natuurlijk dat de politieke correctheid opnieuw met twee maten en twee gewichten meet. De Israëlis zijn vanzelfsprekend niet altijd lieverdjes, maar in Israël wonen er wel honderdduizenden arabische inwoners, met de Israëlische nationaliteit en stemrecht, en zonder dat zij enige bijzondere bescherming nodig hebben voor hun fysieke integriteit (ook al worden ze verder net altijd even gelijk behandeld). Dat er joodse families in gebied onder Palestijnse controle zouden wonen is blijkbaar ondenkbaar. Voor zover ze niet binnen de kortste keren zouden vermoord worden, zouden ze in ieder geval verjaagd worden. Zoals de voorbije 60 jaar gebeurd is met de joodse bevolking uit alle arabische landen behalve Marokko.

De politiek correcten die nationalisme en etnische homogeniteit zo verwerpelijk vinden en individuele mensenrechten van alle categorieëen steeds de voorrang geven, zouden nu dus luidkeels moeten protesteren tegen de verwijdering van joodse families uit Gaza.

Als volksnationaal gezinden daarentegen kunnen we de gedwongen ontruiming goed begrijpen.

Iskander 22 augustus 2005

Vandaag aanbevolen:

Marie-Laure Germon / Elisabeth Badinter, «Le naufrage du féminisme américain» (Le figaro 21-8-2005) Citaat: "C'est pourquoi je suis navrée que certaines féministes européennes cèdent aux sirènes du radicalisme anglo-saxon et puisent souvent leurs idées dans celui-ci. Ainsi, personne n'a vraiment réalisé la gravité d'une loi européenne qui vient d'entrer en application en juillet de cette année. Mme Anna Diamantopoulou, commissaire chargé de l'Emploi et des Affaires sociales au Parlement européen, a fait voter, le 17 avril 2002, une loi contre le harcèlement sexuel ainsi défini : «Un comportement non désiré, verbal, non verbal ou physique, à connotation sexuelle qui tente de porter atteinte à la dignité d'une personne en créant une situation intimidante, hostile, dégradante, humiliante ou offensante.» Une telle définition qui ne distingue plus entre l'objectif et le subjectif, le réel et l'imaginaire, s'inspire directement des féministes américaines. Voilà le beau cadeau qu'on laisse aux nouvelles générations !"

Amir Butler, Warning from Australia: don’t legislate against hate (Spiked 16-8-2005). Een Australische moslim heeft er al gauw spijt van dat ze een wet steunde die aanzetten tot haat strafbaar stelt. Want haat is wél een mening en het verbieden ervan is wél het begin van het einde van de vrijheid van meningsuiting. Maar meer nog: zo'n wet is een wapen dat de intoleranten gebruiken om anderen de mond te snoeren. Het wapen van de hatelijken, zoals de Liga voor de mensenrechten bij ons (ze zouden zich beter Liga tegen de mensenrechten noemen). In Australië leidt het tot een opbod aan wantrouwen en wederzijdse beschuldigingen. Voorwaar een ideaal middel om de tolerantie te verhogen ....

Mick Hume, The age of intolerant tolerance (Spiked 19-8-2005)
"Some of us are finding it increasingly hard to tolerate the way that appeals to British tolerance are being used to justify intolerant censorship and repression." en "
The government must have a different dictionary than I do. Mine defines tolerance as 'broad-mindedness' or 'permitting free expression of views one does not share'. In the Whitehall Newspeak edition, however, tolerance appears to mean the opposite. In order to defend our tolerant society we apparently have to ban views that most people do not share. Welcome to the age of intolerant tolerance.
". "In order to 'champion our values of freedom and tolerance', it seems, we can no longer tolerate people having the freedom to ridicule or offend Islam or other religions. Yet surely that is one of the hard-won liberties of our genuinely tolerant, secular society." ...
Inderdaad, de tolerantie van de linkse predikers is een "tolèrance qui ne tolère qu'elle-même" (Finkielkraut)

Philip de Wit, Westerse bedrijven verhuizen onderzoekslabs naar India (NRC Handelsblad 20-8-2005)

Barbara Amiel, Diary (The spectator augustus 2005)

Eildert Mulder / Maysam Al-Faruqi, 'Islam kan zonder Luther’ (Trouw ). Dat al-Faruqi maar oplet met de tolerantie van de seculiere hogepriesters. Er zijn er al meer veroordeeld voor wat zij hier voorstelt - het milletsysteem, zoals dat in het oude Ottomaanse Rijk functioneerde.

Marc Roche, Le modèle multiculturel britannique en crise (Le monde 19-8-2005) Multiculturalisme komt neer op gettovorming en feitelijke apartheid.

Ostdeutschland: Die Zahl der Zufriedenen im Osten wächst (Frankfurter Allgemeine 19-8-2005)

Joseph Bottum, The New Fusionism (First things)

Benoît XVI : «assez de religion bricolage» (Le figaro 21-8-2005)

redactie binnenland, Donner roept op tot ethische bezinning (Nederlands dagblad 21-8-2005) Donner stelt terecht: "
Wetgeving is daarbij van belang, maar kan nooit de basis van de ethiek vormen, legde de minister uit. ,,Ethiek staat wel aan de basis van de wetgeving, maar wetgeving niet aan de basis van ethiek. Anders komen we terecht in een totalitaire staat en komt de vrijheid van geweten in gevaar.''
Met de uitbouw van die totalitiare staat zijn de machthebbers intussen volop bezig. De antidiscriminatiewet is het schoonste voorbeeld van de perverse verwarring tussen wetgeving en zogezegde moraal.

maandag, augustus 22, 2005

Iskander 21 augustus 2005

Vandaag aanbevolen:

Eckhard Fuhr, Flakhelfer (Die Welt 20-8-2005). Over de paus en enkele van zijn generatiegenoten.

Rupert Neudeck, Sie halten nur die Hand auf. Warum wir für die Hungersnot im Niger nicht verantwortlich sind - Debatte (Die Welt 20-8-2005)

Daniel Hannan, Kritik an der EU ist eine Todsünde (Die Welt 20-8-2005)


Christophe Châtelot, Varsovie l'européenne et ses frontières orientales (Le monde 17-8-2005)

Paul Kirchhof, Das Christentum ist der Humus der freiheitlichen Verfassung (Die Welt 19-8-2005).
De gepensioneerde rechter van het Duits grondwettelijk Hof Paul Kirchof wil een Europese grondwet alleen als ze de geschiedenis niet vervalst en duidelijk maakt dat de Europese waarden gegroeid zijn in de humus van het christendom. Voor de religie moet ook een plaats in het openbare leven opengehouden worden - dat is overigens de juiste betekenis van de scheiding van kerk en staat. Het niveauverschil tussen deze tekst en het antireligieus pamflet dat Verhofstadt als charter van de democratie wil laten doorgaan is oogverblindend.

Mariam Lau, Am Nasenring der Mullahs - Leitartikel (Die Welt 19-8-2005).
Moet er nog zand zijn ...

Uta Baier, Das Proletariat diktiert - Zwanghafte Gemeinschaft: Die führende Rolle der Arbeiterklasse in der DDR hat Folgen bis heute (Die Welt 19-8-2005).

Alexej Bukalov, Von Rom nach Moskau - Benedikt XVI. könnte gelingen, was seinem Vorgänger versagt blieb: Die Annäherung an die orthodoxe Kirche (Die Welt 19-8-2005).

Guido Heinen, Befreiender Glaube. Der Kommentar (Die Welt 19-8-2005).

Lucia Kubosova, Czechs against continued ratification of EU constitution

zaterdag, augustus 20, 2005

iskander 20 augustus 2005

Vandaag aanbevolen door Iskander:

Kurt Martens, Eerste Wereldjongerendagen met twee pausen (De Tijd - 19-8-2005)

In Keulen vinden op dit ogenblik de Wereldjongerendagen plaats. Die bijeenkomst van jonge katholieken van overal ter wereld wordt voor het eerst georganiseerd zonder de fysieke aanwezigheid van de inspirator ervan: niet Johannes Paulus II zal erbij zijn, wel zijn opvolger Benedictus XVI. De Wereldjongerendagen zijn meer dan de aflaten alleen, stelt KURT MARTENS. Het is een evenement waar jongeren zonder schroom of schaamte hun geloof kunnen delen met andere jonggelovigen.

De Wereldjongerendagen (WJD) in Keulen zijn van start gegaan. De slotplechtigheid in aanwezigheid van de nieuwe paus Benedictus XVI moet het hoogtepunt worden. Net voor het startschot van dit evenement werd gegeven, was er even een valse noot te horen. Zoals dat bij belangrijke kerkelijke gebeurtenissen wel meer gebeurt, werd de deelnemers aan de WJD een volle aflaat in het vooruitzicht gesteld, mits de gewone voorwaarden - sacramentele biecht, communie, gebed voor de intenties van de paus - worden vervuld.

Het verlenen van de aflaat was onmiddellijk gefundenes Fressen voor de tegenstanders van Benedictus: verschillende orakels meenden in dat gebaar de hand van de paus te zien en beweerden, niet gestoord door enige dossierkennis, maar al te graag dat Benedictus de aflaten van onder het stof heeft gehaald, zoals zijn voorganger Johannes Paulus II dat met de heilig- en zaligverklaringen had gedaan. Terwijl die aflaten eigenlijk nooit zijn verdwenen, ook niet na het Tweede Vaticaans Concilie. Bij elke belangrijke gebeurtenis, zoals naar aanleiding van een Heilig Jaar (1975, 1983, 2000) of recentelijk nog bij het begin van het Jaar van de Eucharistie (2004), werden ze verleend. Of ze daarom werden opgemerkt tijdens grote mediadrukte of in een medialuwe periode, is een andere zaak.
Beweegredenen

Ik heb het hier echter niet over aflaten, wel over de reacties erop en de achterliggende beweegredenen daarvoor. De diverse orakels hebben de aflatenzaak gebruikt om nog maar eens een persoonlijke aanval te lanceren op paus Benedictus XVI en en passant ook de WJD als ouderwets, conservatief en rechts te typeren. Zo wordt niet de bal, maar de man gespeeld. De paus heeft volgens die orakels al te veel tijd en krediet gekregen. Het wordt volgens hen hoog tijd om daaraan een einde te maken en koste wat het kost te bewijzen dat Benedictus XVI ons geenszins in positieve zin zal verrassen. Correcte informatieverstrekking is dan slechts bijzaak.

Het belangrijkste wordt zo bewust uit het oog verloren: het fenomeen van de WJD enerzijds en de aanwezigheid van paus Benedictus XVI anderzijds. Zolang kan worden gesproken over bepaalde aspecten die de WJD alleen maar omkaderen, moet niet worden nagedacht over het fenomeen zelf en moet ook niet worden gesproken over de uitdagingen die paus Ratzinger te wachten staan in Keulen. Dat vergt immers wat meer dossierkennis en analytisch vermogen.

De WJD zijn ontstaan op initiatief van Johannes Paulus II en werden in 1986 voor het eerst georganiseerd op het Sint-Pietersplein in Rome. Johannes Paulus II zag het centraal stellen van de persoon van Jezus in het geloof en leven van elke jongere als het belangrijkste doel van de WJD. Hij moet hun constante referentiepunt worden en de inspiratie voor elk initiatief, vond nog diezelfde paus.

Johannes Paulus II zag de WJD ook als een ontmoeting tussen continenten en culturen, als een aanmoediging en versterking van het jeugdpastoraal, niet als een vervanging ervan. De ontmoetingen die de WJD zijn, moeten juist een nieuwe aansporing vormen voor dat pastoraal. Het is niet nog eens een zoveelste zomerfestival. Misschien zien sommige kerkelijke beleidsmakers de WJD wel als een ideale plaats om te rekruteren. In een tijd van roepingencrisis kan dat alvast tellen. Wie bij jonge priesters of kloosterlingen wereldwijd rondvraag doet, zou wel eens versteld kunnen staan van de impact van de WJD op hun roeping.

Deze WJD zijn speciaal, want voor het eerst zijn er twee pausen aanwezig. Johannes Paulus II, de inspirator en initiatiefnemer van de WJD, is wel niet fysiek aanwezig, maar zal dat op een andere manier zijn. Zijn opvolger, Benedictus XVI, staat voor zijn eerste grote vuurdoop: hoe gaat hij om met deze erfenis van Johannes Paulus II? Hoe zal zijn contact met de jongeren zijn? Nu al wordt uitgekeken naar zijn tussenkomst tijdens de avondwake op zaterdag en zijn homilie tijdens de slotviering op zondag. Daarin zullen misschien aanwijzingen zitten over toekomstige thema's voor zijn pontificaat, of misschien ook weer niet. Maar dat zijn niet de enige uitdagingen voor Benedictus.
Thuismatch

Het is ook de eerste buitenlandse reis van de nieuwe paus. Die gaat meteen naar Duitsland, zijn geboorteland. Hij speelt als het ware een thuismatch. Niemand is profeet in eigen land: het wordt zeker geen makkelijke klus. Net als zijn voorganger heeft ook deze paus ontmoetingen met politieke leiders, van de bondspresident over de kanselier tot de leidster van de oppositie. In deze pre-electorale periode worden politici graag met de paus gezien. Ze zullen tijdens de slotmanifestatie overigens prominent aanwezig zijn. Duitsland is ook het land waar het protestantisme is geboren. De rooms-katholieke en de protestantse gemeenschap zijn er ongeveer even groot.

Hoewel de WJD een bijeenkomst is van katholieke jongeren en het oecumenische belang daarvan niet moet worden overschat, zal Benedictus er ook andere religieuze leiders ontmoeten. Vooral zijn ontmoeting met de leiders van de moslimgemeenschap zal niet zonder betekenis zijn. In Duitsland woont immers een grote groep Turkse migranten. Voor hij tot paus werd gekozen, heeft Joseph Ratzinger zich duidelijk uitgesproken tegen een eventueel EU-lidmaatschap van Turkije. Dat zijn stuk voor stuk interessante thema's om op te volgen. Maar het belangrijkste van de WJD blijft de ontmoeting van jonge gelovigen die hun ervaringen en vragen met elkaar kunnen delen.

Voor wie is blijven hangen in mei 68 en niet heeft gemerkt dat de wereld ondertussen verder is geëvolueerd, moet het pijnlijk zijn vast te stellen dat anno 2005 het christelijke geloof nog niet is verdwenen. Dat verklaart voor een stuk de verbetenheid waarmee de verschillende orakels steeds opnieuw elk kerkelijk initiatief in een negatief daglicht moeten stellen, ook de WJD. Hoewel ze het fenomeen niet kunnen verklaren, moet het voor hen pijnlijk zijn vast te stellen dat jongeren van over de hele wereld samen komen om hun katholieke geloof te vieren en te delen. Dat strookt niet met hun steeds herhaalde vooronderstelling dat geloven achterhaald is en dat de moderne mens het geloof niet meer nodig heeft. De jongeren die naar Keulen komen, zijn niet wereldvreemd. Ze vinden er wel een vrijplaats om over hun geloof te spreken zonder om die reden belachelijk te worden gemaakt.

Wat mag men van deze WJD verwachten? Paus Benedictus XVI wil dat een nieuwe impuls wordt gegeven aan de katholieke Kerk op het oude continent. Want, zei hij, de Kerk wordt te veel geassocieerd met een instituut van geboden en verboden zodat de vreugde van het evangelie verweesd achterblijft. Het is precies die vreugde van het evangelie die de jongeren in Keulen zullen vinden.

Deze jongeren hebben het niet zo gemakkelijk om zich als gelovigen te uiten in de maatschappij waarin ze leven. Zij verwachten van Benedictus ook wel iets. De jongeren (en ouderen) van het oude continent willen niet worden vergeten. Wie kent Europa beter dan Benedictus? Hij zal het oude continent niet loslaten, liet hij al verstaan. Wat blijft dan hangen van de boodschap die in Keulen wordt verspreid? In elk geval de ontmoetingen en het gevoel hetzelfde geloof te delen. En dat is toch niet niets. Van die vreugde die de jongeren daar opdoen, kan ook een nieuwe dynamiek uitgaan op het thuisfront. Of moet de vreugde van het evangelie ook worden bestreden?

De auteur is wetenschappelijk medewerker aan de faculteit kerkelijk recht van de KULeuven en auteur van het boek 'De paus en zijn entourage'.

woensdag, augustus 17, 2005

iskander 16 augustus 2005

Vandaag aanbevolen door Iskander:

Iraanse autoriteiten zetten christen onder druk (Nederlands Dagblad 15-8)


Thomas F. Madden, Crusaders and Historians (First Things juli 2005, ook op Orthodoxy Today)
Boekbespreking van de volgende drie boeken over de kruistochten

The First Crusade: A New History
By Thomas Asbridge
Oxford University Press
408 pp. $35

The Fourth Crusade and the Sack of Constantinople
By Johnathan Phillips
Viking
374 pp. $25.95

Fighting for Christendom: Holy War and the Crusades
By Christopher Tyerman
Oxford University Press
247 pp. $24.29

- en zoals zo vaak blijkt dat de praat in de linkse media over de kruistochten in grote mate fout is: de kruisvaarders hebben zich over het algemeen niet verrijkt, en het was in tegendeel een buitengewone inspanning die zij hebben moeten leveren om zo ver in vijandelijk terrein te gaan vechten en stand te houden.

dinsdag, augustus 16, 2005

iskander 15 augustus 2005

Vandaag aanbevolen door Iskander:


Frank Furedi, 'To say or imply that the public is too stupid to grasp the high-minded and sophisticated ideals of the advocates of the EU is to express a profound sense of contempt towards ordinary people' (The new statesman - 13-6-2005)

Pieter Huys, Letter From Turkey: Democracy and Adultery (Chronicles Magazine - 31-7-2005)
zie ook M.E. Storme, "Waarom Europa zich jegens Turkije overspeelt" (Doorbraak oktober 2004)

George Coyne, God’s chance creation (The Tablet - 6-8)

Donald Rumsfeld, Appeasement bringt nichts (Die Welt - 10-8)

Michaël Zeeman, Rushdie haalt uit naar moslimterrorisme (De Volkskrant - 11-8-2005).
Maar zie ook: Herman Veenhof, Kind en badwater bij Salman Rushdie (Nederlands dagblad - 13-8)

Karin Sitalsing, Friese taal krijgt langzaam status (De Volkskrant - 11-8-2005)

Hetty van Rooij, Klimaat voor gesprekken Turkije en EU deugt niet (Nederlands dagblad - 12-8)

Maurice Druon, Chère Angleterre (Le figaro - 12-8)

Hans-Martin Tillack, Freedom of the press fundamental for democracy (EU Observer - 13-8-2005)
Waar België het bronnengeheim van de journalist eindelijk wettelijk erkend heeft weigert de EU, kampioen van de mensenrechten elders, zoals vaker deze grondvrijheid te erkennen als het over haarzelf gaat ...

Pakistani intolerance condemned (The Tablet - 13-8)

En verder:
Marc Vanfraechem, Om Verhofstadt de veder uit de hand te slaan(http://victacausa.blogspot.com 14-8-2005)

zaterdag, augustus 13, 2005

Iskander 13 augustus 2005

Vandaag aanbevolen door Iskander:

Salman Rushdie, Muslims unite! A new Reformation will bring your faith into the modern era (Times - 11-8-2005)

Michael Fitzpatrick, The price of multiculturalism (Spiked-online - 5-8-2005)

Hans-Jürgen Leersch, Fühlt sich als Kampagnenopfer: Martin Hohmann tritt allein an (Die Welt - 26-7-2005)

Mark Steyn , Mugged by reality? (The australian news - 25-7-2005)

The lipstick lesbian daring to confront radical imams (Times - 17-7-2005)

vrijdag, augustus 12, 2005

Iskander 12 augustus 2005

Vandaag aanbevolen door Iskander:

Kustaw Bessems, Inburgeren / 'Ik hoop dat Nederland nog net op tijd is’ (Trouw - 11-8)

Ook kritiek van eurocommissaris op plan-Verdonk (NRC Handelsblad - 10-8)
Door de kromme opvatting over mensenrechten die de linkerzijde in het EU-recht heeft binnengekregen zullen steeds meer lidstaten in conflict komen met de Europese regels - Denemarken (dat zo slim is geweest de suprematie van de EU in die domeinen niét te aanvaarden !), Groot-Brittanië, Nederland ...

Tom Kremer , The clamour for an eccentric Europe (Financial times - 9-8)

Pénélope Larzillière, Islam et islamismes (le monde - 9-8)

donderdag, augustus 11, 2005

Iskander 11 augustus 2005

Vandaag aanbevolen door Iskander:

Ina Friedman,Israël: staat of Beloofde Land? (Trouw 8-8-2005)

Peter Schütt, Ihnen fehlen die Abwehrkräfte: Junge, orientierungslose Muslime sind leichte Beute für Haßprediger (Die Welt 28-7-2005)

Brendan O'Neill, After 21/7: still hiding behind the terrorists
By continuing to link the attacks in London with the war in Iraq, anti-war activists are conferring authority on the bombers
(Spiked-online 28-7-2005)

James Heartfield, Don't protect the Green Belt - build on it. We need new houses more than we need wetlands (spiked-online 3-8-2005)

Quand Chirac cautionne le nettoyage ethnique (Conscience politique 3-8-2005)

Claude Reichman, Un plan de survie pour la France (Conscience politique 3-8-2005)

Udo di Fabio, Gelebtes Glück überzeugt (Die Welt 31-7): Hierbij alvast een stuk uit het belangrijke boek "Die Kultur der Freiheit" van Udo di Fabio

Katarzyna Stoklosa, Polnisch, katholisch, normal
Junge Nationalisten machen im Wahlkampf gegen Deutschland und "westliche Dekadenz" mobil
(Die Welt 31-7-2005)

Till-R. Stoldt, Das ewig Konservative (Die Welt 31-7-2005)

Terence Jeffrey, Banned in Britain (townhall - 10-8)

Hans B. Bremer, Pakistanische Koranschulen sind die "Dschihad-Fabriken" (Die Welt - 28-7)

Tessa Mayes,Costing commitment
Who would a cohabitation law be for?
(Spiked online 3-8-2005)

woensdag, augustus 10, 2005

Iskander 10 augustus 2005

Vandaag door iskander aanbevolen:

Geert Neyt, Britse reporter gaat undercover bij Londense moslimextremisten (Het Volk - 8-8)

Manuel Miranda, Judging While Catholic - I: Do journalists understand that the Constitution prohibits religious tests for officeholders?(Wall street journal - 5-8)
Manuel Miranda, Judging While Catholic -II : Democrats attack Christian judges, defeat themselves.(Wall street journal - 8-8)
Of anders gezegd: de lobby's die Buttiglione vragen hebben gesteld over zijn geloof, handelden in strijd met de mensenrechten.

Ivan Eland, The Failed “War on Terror” (The independent institute - 8-8)

Susanne Kunckel, Schmutzige Wahrheit - Wenn Schwarze Schwarze versklaven:Edward P. Jones' Roman "Die bekannte Welt", für den er den Pulitzer-Preis erhielt
(Die Welt - 7-8)

Nicola Smith, EU plans to set asylum targets (Times - 5-8)

Thomas Kielinger , England (Die Welt - 5-8)

Emre Soncan,'Turkey Should Adapt Ataturk's Principles to 21st Century' (Zaman - 25-7)

Samuel P. Huntington, Culture, Power, and War: What Roles for Turkey in the new global Politics Zaman - 25-7)

dinsdag, augustus 09, 2005

Iskander 9 augustus 2005

Iskander 9-8-2005 beveelt U aan:

- Honor Mahony, Top Turkish diplomat resigns ahead of EU talks
(EU Observer - 9-8)

- Thomas Erdbrink,
Onlusten in Koerdisch gebied Iran
(NRC Handelsblad - 9-8)

- Steve Sailer, The Left Doens' Like Darwin Either V DARE - 9-8)

Voor al wie vindt dat de christian right geen kritiek mag uiten op Darwin.

- Leon de Winter, Wacht auf, wir sind im Krieg! (Cicero - 9-8)

- Frédéric Encel, Pourquoi Ariel Sharon lâche Gaza (le figaro - 8-8)

maandag, augustus 08, 2005

Iskander 8-8-2005

Vandaag door Iskander aanbevolen:

- Gerri Peev, Muslims who hate us can get out, says Tory


- 'Verloren generatie dreigt'
(NRC Handelsblad - 6-8)

- 'Hoofddoek ambtenaar bij wet verbieden'(NRC Handelsblad - 6-8)

- Daniel Hannan, Der "Einheitliche Himmel über Europa". Osama Bin Laden hat mehr für die europäische Integration getan als jeder andere seit Jacques Delors (Die Welt - 6-8)

- Gerhard Gnauck, "Die Bürger müssen Herren ihrer Stadt werden"
(Die Welt - 4-8)

- Paul Belien, Voldemort Vrhfstdt en het Staatsburgerschap (Brussels journal - 4-8)

- David Davis, Why cultural tolerance cuts both ways (telegraph - 3-8)

- Wolfram Weimer , Linkstragödie (Cicero - 1-8)

- Patrick Bahners,
Der Verfassungsrichter Udo Di Fabio redet zur deutschen Nation

(Frankfurter Allgemeine Zeitung - 27-7)

Nog een recensie van dit bijzonder belangrijke boek.

- Gernot Facius / Eberhard Jüngel, Falsche Kompromisse schaden der Ökumene (Die Welt - 25-7)

- William J. Watkins Jr., John G. Roberts and the New Federalism (The independent institute - 25-7)

zaterdag, augustus 06, 2005

Iskander 6-8-2005

Vandaag door Iskander aanbevolen:

- Saïd Mahrane, Enquête : comment Attac infiltre l'école (le figaro - 5-8)

- Rainer Haubrich / Rob Krier, >"Deutsche Städte? Ein Schock" (Die Welt - 5-8)

- Gewaltdebatte (Frankfurter Allgemeine Zeitung - 5-8)

- Lars-Broder Keil und Uwe Müller, Verdorrende Landschaften (Die Welt - 5-8)

- Sheryl Gay Stolberg, David Kirkpatrick, Linda Gr , Court Nominee Advised Group on Gay Rights (new york times - 5-8)

En volgens onze media zou de man zeer conservatief zijn. Maar dat adjectief geldt minstens voor sommige onder hen stilaan voor iedereen die niet extreem links is ?

- Thomas Kielinger , Großbritannien debattiert über die Fehler der Multikulti-Ideologie (Die Welt - 5-8)

- Konrad Adam , Udo Di Fabios neue Streitschrift (Die Welt - 5-8)
Dit is wellicht een van de belangrijkste boeken van het jaar !

- John Hayes , Muslims are right about Britain (the Spectator - 5-8)

Als men ergens kan zeggen dat het Westen schuld heeft aan de haat, is het precies om de omgekeerde reden die extreemlinks opgeeft, en namelijk omwile van de morele decadentie en het verlies van conservatieve waarden.

- Jos Verhulst , Roger Blanpain Weet Niet Wat Democratie Is (Brussels journal - 4-8)

- Jos Verhulst , Over Diversiteitspolitiek en Afspiegelingsidealen (Brussels journal - 4-8)

- Roger Köppel und Herbert Kremp / Günter Verheugen , "Einen europäischen Überstaat wird es nicht geben" (Die Welt - 4-8)

- Parijs zegt Turkije wacht aan (Trouw - 4-8)

Turkije beoefent hier een typisch voorbeeld van kwade trouw, en de Europeanen die de eis ingekleed hebben in iets anders (ondertekeneing van een douaneverdrag) om de Turkse premier te helpen zijn gezicht te redden, zijn eraan voor de moeite en weer bedrogen.

- Frankrijk versoepelt ontslagrecht (NRC Handelsblad - 4-8)

- Jean-Pierre Stroobants , Les déclarations de Villepin sur la Turquie sèment le trouble (le monde - 4-8)

- Erdal Balci , Schilderen in Ankara ondanks portretverbod (Trouw - 3-8)

- Hannes Stein , Abhängen im Pornokino (Die Welt - 2-8)

- Der Philosoph Michael Großheim über das neue Bekenntnis zur heimischen Kultur (der spiegel - 25-7)

En als uitsmijter:
- Hyping Islam 's role in the History of Science (The american thinker)

vrijdag, augustus 05, 2005

Bevlagging en democratie

Net terug van een mooie vakantie in Noorwegen. En dat in het eeuwfeest van de onafhankelijkheid (1905). Het deed me terugdenken aan die Noor die in Brussel woonde en me vertelde niet te begrijpen waarom de Vlamingen onafhankelijkheid wilden, ze waren toch maar met 6 miljoen, zo'n klein land had toch geen zin. Toen ik hem vroeg of hij het dan met mij eens was dat de Noorse onafhankelijkheid van 1905 een vergissing was en ze best terug een deel van Zweden zouden worden, was het rap gedaan met zijn argumentatie ... Nu goed, terug naar Noorwegen dus. Om veel van het eeuwfeest mee te maken was een weekje natuurlijk te kort, en bovendien ben ik enkel aan de Westkust geweest en niet in Oslo. Maar het was goed om toch die week door te brengen in een van de weinige landen in Europa die toch enig democratisch gehalte hebben, naast Zwitserland en Denemarken.

Vorig jaar waren we op 1 augustus aan het Vierwoudenstedenmeer in Zwitserland en konden er genieten van de nationale feestdag (herinnering aan het sluiten van de confederatie op 1 augustus 1291; in werkelijkheid is die ouder, maar dateert de oudst bewaarde akte van die datum). Overal werden speldjes verkocht met een flikkerend Zwitsers vlaggetje; mijn jongste twee kinderen moesten er natuurlijk ook ééntje hebben.

Wat zowel in Zwitserland als in Noorwegen opvalt is hoeveel private woningen een vlaggenmast hebben met de nationale vlag. Niet dat vrijwillige bevlagging door de gewone burgers noodzakelijkerwijze bewijst dat het land een democratie is, maar de kans is groot, en in ieder geval ken ik geen land dat vooral vanuit het volk is opgebouwd waar niét op grote schaal gevlagd wordt.

woensdag, augustus 03, 2005

dinsdag, augustus 02, 2005

Iskander 2-8-2005

Inhoud:

- Spanningen door vrijlating christenleider (nederlands dagblad - 1-8)

- Vom Mythos der Gleichheit (Für eine deutsche Ivy League - Spitzenuniversitäten jetzt!) (Die Welt - 1-8)

- Ankara maakt van Cyprus halszaak (Trouw - 1-8) League

Turkije stelt vast dat de Europese Unie zijn eigen voorwaarden voor onderhandelingen toch telkens opnieuw opgeeft ... lafheid troef natuurlijk.

- Villiers fait de Sarkozy sa nouvelle cible favorite (le figaro - 1-8)


- Niall Ferguson, Heaven knows how we'll rekindle our religion, but I believe we must (telegraph - 31-7)

- Alexis, de democratische ziener (Trouw - 29-7)


- Die Vereinigten Staaten sind das Weltmodell: Zum 200. Geburtstag von Alexis de Tocqueville (Die Welt - 29-7)

-
Urteil zu Waffen-SS-Parole

(Frankfurter Allgemeine Zeitung - 28-7)

Ondanks alles wordt de vrijheid van meningsuiting in Duitsland door de rechters toch blijkbaar beter beschermd dan in België.

- Overmaat aan regels verlamt zorg (De Volkskrant - 28-7)

- Homoseksueel activisme bedreigt vrijheid meningsuiting (RKnieuws - 28-7)

Canada is intussen een van de meest antichristelijke landen van het Westen geworden.

- Wendy McElvoy,, On Campus, Only Some Free Speech Protected (Lew rockwell weblog - 28-7)

- Leon de Winter, De Laatste Dag (Elsevier - 27-7)


- Rémi Brague, A la santé de la conscience ! (le figaro - 27-7)


- Was für Schwule (Die Welt - 27-7)


- Der Terror in den Köpfen. Gegen die im Westen verbreitete Obsession, an allem selbst schuld sein zu wollen (neue zürcher zeitung - 23-7)


- In den Dschihad mit europäischem Paß (Frankfurter Allgemeine Zeitung - 22-7)

- Mad, bad Mao (Times 20-7)
 
Locations of visitors to this page