zaterdag, april 18, 2009

Zeven vragen aan de kandidaten

Daadkrachtige volksvertegenwoordigers gevraagd.

Op 7 juni vinden er onder meer verkiezingen voor het Vlaams Parlement plaats. Over de waarde van verkiezingsbeloften maken we ons best weinig illusies, maar dat betekent niet dat enkele cruciale vragen niet nuttig kunnen worden voorgelegd aan de kandidaten. Ik stel voor, beste lezer, dat waar U de kans krijgt U de volgende zeven vragen stelt. Zij gaan uit van de hoofdtaken van de Vlaamse volksvertegenwoordiger: goede wetten maken, de regering controleren, en het algemeen belang van Vlaanderen extern bewaken.

De eerste taak van het parlement is zorgen voor goede wetgeving. Onze parlementen, ook het Vlaamse, schieten daarin schromelijk tekort. Er zijn veel te veel regels, maar er worden er nauwelijks afgeschaft. De volksvertegenwoordigers zorgen er niet voor dat ze goede wetten kunnen maken. En ze houden zich teveel bezig met resoluties allerhande in plaats van met het zelf verbeteren van de wetgeving. Vandaar mijn drie eisen aan de kandidaten:

1° Welke maatregelen gaat U nemen opdat het Parlement zelf voor goede wetgeving kan zorgen en de voorstellen van decreet ook effectief te behandelen in plaats van een quasi-monopolie te laten aan de regering ?
2° Bent U bereid tegen elke nieuwe regeling te stemmen die niet minstens evenveel regels afschaft als ze schept ?
3° Bent U bereid om tegen alle resoluties te stemmen die anderen oproepen om iets te doen in plaats van het als parlement zelf te doen ?

De tweede taak is de democratie versterken, en een van de meest noodzakelijke maatregelen daartoe is de uitbreiding van de directe democratie. Vandaar de vierde vraag:
4° Welke stappen gaat U ondernemen om de directe democratie te versterken, in het bijzonder het bindend volksinitiatief betreffende alle materies die tot de bevoegdheid van de Vlaamse regering of het Vlaams Parlement behoren ?

De derde taak is het bewaken van het algemeen belang van Vlaanderen. Dit is in het bijzonder nodig ten aanzien van het federale niveau (bevoegdheidsoverschrijding, belangenaantasting, blokkade van de verdere autonomie voor Vlaanderen) en het Europese niveau. Hier heb ik opnieuw drie vragen:
5° Gaat U elk belangenconflict steunen dat ingeroepen wordt om federale maatregelen te blokkeren die ofwel tot de bevoegdheid van de deelstaten behoren (zo bv. Een belangenconflict tegen de federale begroting) ofwel op een andere wijze de belangen van Vlaanderen aantasten ?
6° Welke maatregelen gaat U nemen om te beletten dat er op Europees niveau voor Vlaanderen nadelige maatregelen worden genomen, en hoe gaat U beletten dat België daarmee instemt of zich daarbij neerlegt ?
7° En tenslotte, last but not least: bent U principieel bereid om een onafhankelijkheidsverklaring door het Vlaams Parlement goed te keuren ? De vraag is niet of we die onafhankelijkheid nu moeten uitroepen, maar of we bereid zijn het wapen van de onafhankelijkheidsverklaring in te zetten in plaats van de Franstaligen een vetorecht toe te kennen op elke staatshervorming.

6 opmerkingen:

Jaak Peeters zei

Ik ben hoogst benieuwd.

Bert zei

Wat vraag 4 betreft: gaat de directe democratie en vooral dit bindend volksinitiatief niet juist leiden tot een toevloed aan nieuwe regels, bijna allemaal van bedroevende kwaliteit?

matthias e storme zei

De ervaring leert dat met een goede regelgeving voor volksinitiatieven dit niet het geval is (bv., maar niet enkel daar, in Zwitserland). Je gaat dat hooguit in de eerste jaren wat hebben. En bovendien werken de initiatieven in 2 richtingen, ze stellen vaak ook de afschaffing van regels voor.

Janice Laureyssens zei

1° Welke maatregelen gaat U nemen opdat het Parlement zelf voor goede wetgeving kan zorgen en de voorstellen van decreet ook effectief te behandelen in plaats van een quasi-monopolie te laten aan de regering ?

Antwoord: In ons land weet men blijkbaar nog altijd niet wat ‘federaal’ betekent. Het is dus ook niet normaal dat bepaalde ontwerpen of voorstellen van decreet door een federaal parlement moeten worden gestemd en met een drie/vierde meerderheid moeten worden goedgekeurd, wanneer het om een regionale of gewestelijke materie gaat. Het systeem van de tweede lezing werd dan nog eens ingevoerd voor diegene die niet akkoord gaat en dan kan alles van voor af aan herbeginnen. Indien elk gewest Vlaanderen (Brussel ligt in Vlaanderen), Wallonie en het Duitstalig gebied eigen bevoegdheden zouden hebben, zou het al heel wat eenvoudiger zijn. Persoonlijk vind ik ook niet dat een voorstel tot decreet naar een beperkte commissie moet gaan, waarna enkel nog moet gestemd worden door de toevallige aanwezigen in het parlement, maar dat dit moet besproken worden in het parlement zelf, zodat iedereen weet waarover het gaat. Bovendien vind ik dat volksvertegenwoordigers die het volk niet vertegenwoordigen in het parlement, maar enkel eens komen opdagen om te stemmen, moeten inboeten op hun wedde. Verder vind ik dat een stem, een stem is en dat het parlement vertegenwoordigers moet hebben naargelang het bevolkingsaantal. En niet, zoals het nu is, een Waalse stem voor anderhalve stem telt tegenover een Vlaamse.


2° Bent U bereid tegen elke nieuwe regeling te stemmen die niet minstens evenveel regels afschaft als ze schept ?

Antwoord: Het lijkt er op dat elke parlementair zijn eigen wetjes en regeltjes wil hebben. Er zijn teveel regels en teveel wetten die, zo niet verouderd, dan toch niet realiseerbaar zijn. Maar vaak zijn de nieuwe wetten nog erger dan de oude. Daarbij denk ik dan vooral aan het vreemdelingenstemrecht, waardoor in alle steden socialisten aan de macht blijven. Wetten afschaffen is geen slecht idee, ze regelmatig aanpassen en verbeteren zonder steeds weer nieuwe wetten, voorschriften en regels uit te vinden nog beter.



3° Bent U bereid om tegen alle resoluties te stemmen die anderen oproepen om iets te doen in plaats van het als parlement zelf te doen ?

antwoord: Absoluut!

De tweede taak is de democratie versterken, en een van de meest noodzakelijke maatregelen daartoe is de uitbreiding van de directe democratie. Vandaar de vierde vraag:
4° Welke stappen gaat U ondernemen om de directe democratie te versterken, in het bijzonder het bindend volksinitiatief betreffende alle materies die tot de bevoegdheid van de Vlaamse regering of het Vlaams Parlement behoren ?

Antwoord: Leven wij dan in een democratie?
Directe verkiezingen van een minister-president. Volksraadpleging bij buitengewone beslissingen, zoals bv. de ratificatie van het Verdrag van Lissabon, de toetreding van Turkije tot Europa. Vlaamse belastingen betalen aan de Vlaamse regering en ik kan er nog wel wat bedenken als ik wat meer tijd heb.

De derde taak is het bewaken van het algemeen belang van Vlaanderen. Dit is in het bijzonder nodig ten aanzien van het federale niveau (bevoegdheidsoverschrijding, belangenaantasting, blokkade van de verdere autonomie voor Vlaanderen) en het Europese niveau. Hier heb ik opnieuw drie vragen:
5° Gaat U elk belangenconflict steunen dat ingeroepen wordt om federale maatregelen te blokkeren die ofwel tot de bevoegdheid van de deelstaten behoren (zo bv. Een belangenconflict tegen de federale begroting) ofwel op een andere wijze de belangen van Vlaanderen aantasten ?

Antwoord: Zonder twijfel!

6° Welke maatregelen gaat U nemen om te beletten dat er op Europees niveau voor Vlaanderen nadelige maatregelen worden genomen, en hoe gaat U beletten dat België daarmee instemt of zich daarbij neerlegt ?

Antwoord: Dat kunnen we enkel wanneer Vlaanderen, als volwaardige onafhankelijke staat, afgevaardigden in het Europees parlement heeft.
Voorlopig moeten we hopen dat er in het federaal parlement voldoende Vlamingen, (die naam waardig), zetelen, die zich verzetten tegen de Europese inmenging bij interne Vlaamse aangelegenheden. Vlaanderen moet zichzelf echter ook promoten in meerdere talen en gebruik maken van zowel internet als andere communicatiemiddelen.

7° En tenslotte, last but not least: bent U principieel bereid om een onafhankelijkheidsverklaring door het Vlaams Parlement goed te keuren ? De vraag is niet of we die onafhankelijkheid nu moeten uitroepen, maar of we bereid zijn het wapen van de onafhankelijkheidsverklaring in te zetten in plaats van de Franstaligen een vetorecht toe te kennen op elke staatshervorming.

Antwoord: Yes, we can!!!

Natuurlijk zou ik daartoe bereid zijn. Zelfs meteen uitroepen. Hebben de Franstaligen nog niet genoeg kansen gekregen?

Ik heb trouwens al een Vlaamse identiteitskaart. Weliswaar nog niet geldig, maar zoals iedereen weet is onze partij altijd met alles eerst, hé!

geert van hout zei

In Duitsland zou elke kiezer deze vragen rechtstreeks aan de kandidaat van zijn keuze kunnen stellen: dank zij http://www.abgeordnetenwatch.de

Via dit kanaal beantwoordden verkozenen al vele duizenden vragen van Duitse burgers. Het initiatief is politiek neutraal en wordt bijna volledig door giften gefinancierd (en het wordt professioneel gemodereerd).

Abgeordnetenwatch bestaat momenteel voor het federale en Europese niveau en voor de deelstaat Hamburg, waar het allemaal begon. Uitbreiding naar de andere deelstaten is in de maak: zodra er voldoende geld is bijeengebracht, gaat een nieuwe deelstaat van start.

In de aanloop naar verkiezingen treedt het nauw verwante initiatief 'kandidatenwatch.de' in werking: kiezers ondervragen kandidaten (in plaats van verkozenen). Bij de federale verkiezingen van 2005 beantwoordden de kandidaten meer dan 8000 (van in totaal ongeveer 12000) vragen.

Ter gelegenheid van de EU-verkiezingen wordt kandidatenwatch binnenkort ook in Oostenrijk, Luxemburg en Ierland opgestart (zie www.parliamentwatch.org).

Jaak Peeters zei

Alvast niet in Zwitserland. Maar dat is een land met een democratische traditie. En dat land heeft een "ziel".

 
Locations of visitors to this page